X
GO
Novosti
Novosti : NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Moslavine Kutina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306552.htm

Klasa: 112-01/20-01/03

Urbroj: 2176-110-1 od 21. X. 2020. (5309)

Upravno vijeće Muzeja Moslavine Kutina, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja Moslavine Kutina (klasa: 023-01/20-01/05, urbroj: 2176-110-20-3) sukladno članku 38. i članka 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. Zakona o muzejima (NN br. 110/15), članka 38. Statuta Muzeja Moslavine Kutina od 18. srpnja 2020. godine, Upravno vijeće Muzeja Moslavine Kutina raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Moslavine Kutina.

Za ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove Muzej Moslavine Kutina, može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe obaju spolova.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

– životopis

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Moslavine Kutina

– dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslik)

– dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslik)

– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Upravno vijeće Muzeja Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina, naznakom »Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu ustanove – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Muzej Moslavine Kutina
 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine