X
GO
Novosti
Novosti : Proračun grada Kutine za 2014. g.

GRAD KUTINA

OIB: 41888874500

Proračun Grada Kutine za 2014. godinu

BROJ

POZICIJA

KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI

158.000,00

Razdjel

000

Grad Kutina prihodi

158.000,00

Korisnik

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

158.000,00

Izvor

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

41.000,00

652

Prihodi po posebnim propisima

38.000,00

P0068

6526

Vlastiti prihodi

5.000,00

P0069

6526

Prihodi od HZZ-a

33.000,00

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.000,00

P0070

6615

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

1.000,00

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

2.000,00

P0071

7211

Prihod od prodaje stanova

2.000,00

Izvor

POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

115.000,00

633

Pomoći iz proračuna

115.000,00

P0072

6331

Potpore od Ministarstva kulture

95.000,00

P0073

6331

Tekuće potpore iz županijskog proračuna

15.000,00

P0074

6331

Tekuće potpore iz općinskog proračuna

5.000,00

Izvor

DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

2.000,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

2.000,00

P0075

6631

Tekuće donacije

2.000,00

BROJ

POZICIJA

KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI

1.375.000,00

Razdjel

015

Upravni odjel za društvene djelatnosti

1.375.000,00

Glava

04

Kultura

1.375.000,00

Proračunski korisnik

29025

Muzej Moslavine Kutina

1.375.000,00

Korisnik

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

1.375.000,00

PROGRAM

A12 1003

POTREBE GRADA U KULTURI

1.375.000,00

Aktivnost

A12 1003 A100001

RASHODI ZA ZAPOSLENE

771.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

744.000,00

311

Plaće (Bruto)

625.000,00

R0482

3111

Plaće za redovan rad

625.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

24.000,00

R0483

3121

Ostali rashodi za zaposlene

24.000,00

313

Doprinosi na plaće

95.000,00

R0484

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

84.000,00

R0485

3133

Doprinosi za zapošljavanje

11.000,00

Izvor

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

27.000,00

311

Plaće (Bruto)

23.000,00

R0486

3111

Javni radovi - plaća

23.000,00

313

Doprinosi na plaće

4.000,00

R0487

3132

Javni radovi - doprinosi na plaće

4.000,00

Aktivnost

A12 1003 A100002

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

349.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

343.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

47.000,00

R0488

3211

Službena putovanja

4.000,00

R0489

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

33.000,00

R0490

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

151.000,00

R0491

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

28.000,00

R0492

3223

Energija

105.000,00

R0493

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

11.000,00

R0494

3225

Sitni inventar i auto gume

7.000,00

323

Rashodi za usluge

102.000,00

R0495

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

28.000,00

R0496

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

20.000,00

R0497

3233

Usluge promidžbe i informiranja

6.000,00

R0498

3234

Komunalne usluge

20.000,00

R0499

3236

Zdravstveni pregledi zaposlenika

8.000,00

R0500

3238

Računalne usluge

20.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

43.000,00

R0501

3292

Premije osiguranja

24.000,00

R0502

3293

Reprezentacija

15.000,00

R0503

3294

Članarine

1.000,00

R0504

3299

Ostali rashodi poslovanja

3.000,00

Izvor

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

6.000,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

6.000,00

R0505

3241

Volonteri bez radnog odnosa - doprinosi

6.000,00

Aktivnost

A12 1003 A100003

NABAVA OPREME I EKSPONATA

23.000,00

Izvor

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

8.000,00

422

Postrojenja i oprema

8.000,00

R0506

4221

Uredska oprema i namještaj

8.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S

15.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti

15.000,00

R0507

4241

Knjige

1.000,00

R0508

4242

Umjetnička djela

10.000,00

R0509

4243

Muzejski izlošci

4.000,00

Aktivnost

A12 1003 A100007

IZLOŽBENA DJELATNOST

55.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

30.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

R0510

3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000,00

R0511

3239

Grafičko - tiskarske usluge

20.000,00

Izvor

POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

25.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

2.000,00

R0512

3211

Službena putovanja

2.000,00

323

Rashodi za usluge

21.000,00

R0513

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000,00

R0514

3239

Grafičko - tiskarske usluge

20.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000,00

R0515

3293

Reprezentacija

2.000,00

Aktivnost

A12 1003 A100008

IZDAVAČKA DJELATNOST

117.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

65.000,00

323

Rashodi za usluge

65.000,00

R0516

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000,00

R0517

3239

Grafičko - tiskarske usluge

50.000,00

Izvor

POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

50.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

1.000,00

R0518

3211

Službena putovanja

1.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

R0519

3223

Benzin

2.000,00

323

Rashodi za usluge

47.000,00

R0520

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000,00

R0521

3239

Grafičko - tiskarske usluge

46.000,00

Izvor

DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

2.000,00

323

Rashodi za usluge

2.000,00

R0522

3239

Grafičko - tiskarske usluge

2.000,00

Aktivnost

A12 1003 A100009

ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

60.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

20.000,00

323

Rashodi za usluge

20.000,00

R0523

3232

Konzervacija

10.000,00

R0524

3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000,00

Izvor

POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

40.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

R0525

3223

Benzin

1.000,00

R0526

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

2.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

R0527

3232

Konzervacija

15.000,00

R0528

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.000,00

R0529

3293

Reprezentacija

7.000,00

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine