X
GO
Novosti
Novosti : Statut Muzeja Moslavine Kutina

Na temelju članka 54. stavka 1. Upravno vijeće Muzeja Moslavine, dana 14. studenog 2013. godine, utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Muzeja Moslavine Kutina

 

S T A T U T

M U Z E J A   M O S L A V I N E  K U T I N A

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

 

 

Članak 1.

 

 

Ovim Statutom određuje se djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti poslovanja Muzeja Moslavine Kutina (u daljem tekstu: Muzej).

 

 

Članak 2.

 

Muzej obavlja svoju djelatnost prema Zakonu, Odluci Gradskog vijeća Grada Kutine od 7.studenog 1994.godine, ovim Statutom i drugim općim aktima Muzeja.

 

Članak 3.

 

Muzej je kulturna i stručno istraživačka ustanova.

 

Članak 4.

 

Prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja Grad Kutina na temelju Rješenja Ministarstava kulture i prosvjete Klasa: 023-03/94-01-70, Urbroj: 532-03-3/1-94-03, od 22. veljače 1994.godine, u skladu sa člankom 78. stavkom 3. Zakona o ustanovama.

Ustanova je pravni sljednik društvene pravne osobe,  organizacije kulture Muzeja Moslavine u Kutini  koju je osnovala NOK Kutina Odlukom broj: 01-1550/1-1960 od 14.3.1960. godine.

 

Članak 5.

 

Muzej je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama,

Muzej  ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Muzeja.

Muzej odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Muzeja odgovara za obveze Muzeja solidarno i neograničeno.

 

 

 

 

 

 

Članak 6.

 

Naziv Muzeja je Muzej Moslavine Kutina.

Sjedište Muzeja  je Trg kralja Tomislava 13, Kutina.

 

 

Članak 7.

 

U pravnom prometu ustanova koristi pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, promjera 34 mm na kojem je uz obod natpis MUZEJ MOSLAVINE  KUTINA.

Štambilj je četvrtastog oblika, širine 12 mm i dužine 57 mm, i u njemu je upisan naziv ustanove.

Svaki pečat ima svoj broj.

Ravnatelj odlučuje o broju pečata.

 

Članak 8.

 

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave.

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje ustanove. Način uporabe pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj ustanove.

 

 

Članak 9.

Muzej ima znak. Znak Muzeja je

 

 

O načinu korištenja znaka odlučuje ravnatelj.

 

 

Članak 10.

 

Muzej predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

 

 

II. DJELATNOST MUZEJA

 

 

Članak 11.

 

Djelatnost Muzeja je:

 

-         pribavljanje, čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, zaštita, proučavanje i znanstveno obrađivanje,

-         publiciranje i promidžba te prezentacija muzejsko-galerijske građe iz povijesti i kulture Grada Kutine, Moslavine i Županije,

-         pripremanje i održavanje stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, organiziranje predavanja, seminara i sličnih oblika rada,

 

-         izdavanje i obavljanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promidžbenih,

      znanstvenih i dokumentarnih video kazeta i drugih publikacija,

 

Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Muzej može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištavanju prostora i kadrovskih kapaciteta, a posebno organiziranju i izvođenju programa.

 

Članak 12.

 

Ustanova obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu.

 

Članak 13.

 

Ustanova može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

 

Članak 14.

 

Ustanova obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada. Godišnji program rada ustanove, u dijelu koji Grad Kutina utvrdi kao svoju javnu potrebu, financira se iz Proračuna Grada Kutine. O izvršenju godišnjeg programa rada ustanova izvještava Grad Kutinu.

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO MUZEJA

 

Članak 15.

 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i

provođenje Programa rada.

 

Članak 16.

 

U ustanovi se organiziraju slijedeće ustrojbene jedinice:¸

- ARHEOLOŠKI ODJEL,

- KULTURNO-POVIJESNI ODJEL

- ETNOGRAFSKI ODJEL,

- GALERIJSKI ODJEL,

- STRUČNA BIBLIOTEKA,

- ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI

 

 

 

Članak 17.

 

Ustrojbene jedinice nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju ovlaštenja u  pravnom prometu.

 

 

 

 

Članak 18.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove pobliže se uređuju  ustrojstvo, radna mjesta u ustanovi i rad ustanove kao javne službe.

 

 

Članak 19.

 

Radno vrijeme ustanove utvrđuje ravnatelj ustanove prema potrebama djelatnosti, u skladu sa Zakonom.

 

 

IV. ORGANI MUZEJA

 

Članak 20.

 

Organi Muzej su:

 

-         Upravno vijeće,

-         Ravnatelj,

-         Stručno vijeće.

 

I.                    UPRAVNO VIJEĆE

 

Članak 21.

 

Upravno vijeće je kolegijalni organ upravljanja Muzejom.

 

Članak 22.

 

Upravno vijeće ima tri člana. Članovi Upravnog vijeća između sebe biraju predsjednika Upravnog vijeća.

 

Članak 23.

 

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća tajnim ili javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

 

Članak 24.

 

Dva člana Upravnog vijeća imenuje osnivač. Jednog člana Upravnog vijeća biraju i imenuju stručni djelatnici ustanove.

Kandidata za člana Upravnog vijeća predlažu članovi stručnog vijeća.

Svaki član stručnog vijeća može predložiti jednog ili više kandidata za člana Upravnog vijeća. Predloženi kandidat mora se suglasiti s prijedlogom.

O predloženim kandidatima glasuje se javno.

Kao kandidat za člana Upravnog vijeća izabran je onaj stručni djelatnik ustanove koji je dobio najveći broj glasova.

Ako su dva ili više predloženih kandidata dobili isti broj glasova, izabran je  za kandidata onaj koji ima dulje radno iskustvo u Muzeju.

U koliko članom Upravnog vijeća bude izabran član stručnog vijeća, prestaje mu mandat u stručnom vijeću.

S izborom kandidata za člana Upravnog vijeća, Muzej izvješćuje osnivača prvi  radni dan nakon izbora.

Ako se osnivač  ne suglasi s izborom za člana Upravnog vijeća , postupak izbora kandidata ponavlja se sukladno odredbama ovog članka.

Članovi Upravnog vijeća biraju se na vrijeme od četiri godine, odnosno do izbora novih članova Upravnog vijeća.

 

Članak 25.

 

Ako se iz bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća, osnivač imenuje novog člana Upravnog vijeća.

Mandat člana Upravnog vijeća imenovanog prema stavku 1. ovog članka traje do isteka mandata na koji je bio izabran raniji član Upravnog vijeća.

Na dopunsko imenovanje članova Upravnog vijeća primjenjuje se članak 25. ovog Statuta.

Upravno vijeće dužno je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja novog člana Upravnog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka svojstva člana Upravnog vijeća.

 

Članak 26.

 

Članove Upravnog vijeća osnivač može opozvati i imenovati  nove članove na mandat iz članka 23. ovog Statuta.

Član Upravnog vijeća može sam zatražiti od osnivača da ga razriješi članstva u Upravnom vijeću.

 

Članak 27.

 

Članovi Upravnog vijeća na prijedlog ravnatelja donose Program rada i razvoja Muzeja, nadziru njihovo izvršenje, odlučuju o financijskom planu i godišnjem obračunu, donose Statut uz prethodnu suglasnost osnivača. Predlažu  promjene u organiziranju rada muzeja, te obavljaju druge poslove određene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

 

Članak 28.

 

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji potpisuju predsjedavajući sjednice i zapisničar.

 

Članak 29.

 

Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje poslovnikom.

 

Članak 30.

 

Upravno vijeće može osnivati stalne i povremene komisije i radne skupine za obavljanje poslova određenih Zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata.

 

Članak 31.

 

Članovi stalnih komisija biraju se na vrijeme od dvije godine, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

Članovi   povremenih komisija i radnih skupina biraju se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje određene zadaće.

Upravno vijeće može opozvati stalne odnosno povremene komisije ili radne skupine.

 

Članak 32.

 

Članovi komisije i radnih skupina iz članka 31. ovog Statuta imenuju se iz reda zaposlenih u Muzeju.

Iznimno, kad je propisano da određena komisija mora imati sastav koji se ne može osigurati iz reda zaposlenih u Muzeju ili kada je to prema naravi zadaće prijeko potrebno, Upravno vijeće za člana komisije ili radne skupine može imenovati i osobu izvan Muzeja.

 

Članak 33.

 

Upravno vijeće upravlja ustanovom.

U okviru i pored poslova upravljanja, Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

- donosi programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje,

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

- daje Gradskom vijeću i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

- donosi sve opće akte Muzeja,

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i druge imovine Muzeja sukladno 

   odluci Gradskog vijeća i ovome Statutu,

- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Muzeja,

- donosi odluke o izboru djelatnika Muzeja,

- brine o pravodobnom imenovanju članova Upravnog vijeća,

- izvješćuje djelatnike Muzeja o svom radu i radu svojih komisija i radnih skupina, te radu

   ravnatelja,

- obavlja kao organ upravljanja druge poslove određene aktom o osnivanju, ovim Statutom i               

   drugim općim aktima Muzeja.

 

 

II. RAVNATELJ

 

Članak 34.

Muzej ima ravnatelja.

Ravnatelj Muzeja ima položaj i ovlaštenja poslovodnog organa i stručnog voditelja.

 

 

Članak 35.

 

 

Za ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je istaknuti stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.

 

 

Članak 36.

 

 

Za ravnatelja Muzeja ne može biti izabrana osoba:

  1. kojoj je sudskom odlukom zabranjeno obavljanje funkcije ravnatelja, dok ta zabrana traje,
  2. kojoj je izrečena mjera koja ima za pravnu posljedicu nemogućnost obavljanja funkcije ravnatelja,
  3. koja je osuđena za krivična djela zbog koje se prema odredbama Krivičnog zakona ne može obavljati funkcija ravnatelja,
  4. zbog drugih razloga utvrđenih Zakonom.

 

Članak 37.

 

Ravnatelja se bira na vrijeme od četiri godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za ravnatelja.

 

Članak 38.

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja, raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Natječaj za izbor ravnatelja Muzeja objavljuje se u javnom glasilu  koje odredi Upravno vijeće. Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i ovom Statutu.

 

Članak 39.

 

Ravnatelja ustanove imenuje na dužnost i razrješava od obavljanja dužnosti  Gradsko vijeće, na prijedlog Upravnog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog vijeća Ustanove, a ako ona nisu osnovana, uposlenog muzejskog stručnog osoblja. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Muzej.

Odlukom o izboru ravnatelja, Upravno vijeće određuje i vrijeme stupanja na rad ravnatelja.

 

 

 

Članak 40.

 

Ravnatelj Muzeja, kao voditelj ustanove, obavlja slijedeće poslove :

-         organizira i vodi rad i poslovanje ustanove,

-         predstavlja i zastupa ustanovu,

-         poduzima pravne radnje u ime i za račun ustanove,

-         zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te odgovara za zakonitost rada ustanove,

-         vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za stručni rad ustanove,

-         predlaže donošenje općih akata,

-         sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja,

-         izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i stručnog vijeća,

-         obustavlja izvršenje odluka i zaključaka Upravnog vijeća i stručnog vijeća za koje ocijeni da su protivne Zakonu, Aktu o osnivanju, ovome Statutu i drugim općim aktima,

-         odlučuje o raspoređivanju djelatnika na radna mjesta u Muzeju,

-         priprema sjednice stručnog vijeća i predsjedava im,

-         izvješćuje Upravno vijeće o poslovanju Muzeja,

-         obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Muzeja.

 

 

Članak 41.

 

Ravnatelj može osnivati radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili za izradu prijedloga rješenja iz svog djelokruga.

 

Članak 42.

 

Ravnatelj je samostalan u svom radu, a osobito je odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču.

 

Članak 43.

 

Ravnatelja u slučaju njegove spriječenosti ili nenazočnosti zamjenjuje djelatnik Muzeja Moslavine kojeg on za to pismeno ovlasti. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje.

 

Člana 44.

 

Ravnatelj može biti razriješen.

Ravnatelja razrješava Upravno vijeće  u slučajevima utvrđenim Zakonom.

S razlozima za razrješenje, Upravno vijeće je dužno upoznati ravnatelja i odrediti mu rok u kojem se mora o njima očitovati.

 

Članak 45.

 

Kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne javi ili kada nitko od kandidata prijavljenih na natječaj ne bude izabran, Muzej će u roku od 30 dana ponoviti natječaj za izbor ravnatelja. Do izbora po ponovljenom natječaju, Upravno vijeće će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja.

Muzej će u roku iz stavka 1. ovog članka raspisati natječaj, a Upravno vijeće i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja i u slučajevima razrješenja ravnatelja.

 

 

 

III. STRUČNO VIJEĆE

 

Članak 46.

 

Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ Muzeja.

 

Članak 47.

 

Stručno vijeće čine djelatnici koji obavljaju stručne poslove koji su neposredno vezani za djelatnost Muzeja.

 

Članak 48.

 

Stručno vijeće:

 

-         raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Muzeja,

-         daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge za rad i razvitak djelatnosti,

-         predlaže nabavu potrebne opreme i pomagala,

-         obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Muzeja.

 

 

Članak 49.

 

Stručno vijeće radi na sjednicama. Sjednice stručnog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj.

 

Članak 50.

 

Na rad stručnog vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe poslovnika iz članka 30. ovog Statuta, ako stručno vijeće ne odredi drugačije.

 

 

V. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE MUZEJA

 

 

Članak 51.

 

Imovinu Muzeja čine sredstva koja su pribavljena od osnivača, sredstva koja su stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

O imovini Muzeja dužni su skrbiti svi djelatnici Muzeja.

 

Članak 52.

 

O korištenju i raspolaganju imovinom Muzeja odlučuje Upravno vijeće i ravnatelj sukladno aktu o osnivanju i ovim Statutom.

 

Članak 53.

 

Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti Muzej ne može sklapati prije nego se za tu svrhu osiguraju financijska sredstva sukladno Zakonu.

 

Članak 54.

 

Upravno vijeće može odlučiti o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Muzeja, bez suglasnosti osnivača, do iznosa od  5.000  EUR-a, protuvrijednosti u kunama.

 

 

Članak 55.

 

 

Financijska sredstva potrebna za poslovanje Muzeja pribavlja od osnivača i iz Zakonom dopuštenih izvora.

 

 

 

VI. JAVNOST RADA

 

 

Članak 56.

 

Rad Muzeja je javan.

O obavljanju svoje djelatnosti  i načinu pružanja usluga Muzej izvješćuje pravne osobe i građane:

 

-         sredstvima javnog priopćavanja,

-         održavanje skupova i savjetovanja,

-         izdavanjem publikacija,

-         na drugi primjeren način.

 

 

Članak 57.

 

O uvjetima i načinu rada Muzeja, Upravno vijeće i ravnatelj izvješćuju djelatnike Muzeja:

- objavljivanjem općih akata,

- objavljivanjem odluka i zaključaka,

- na drugi primjeren način.

 

Članak 58.

 

Upravno vijeće i ravnatelj dužni su u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnim organima na njihov zahtjev tražene podatke.

 

 

Članak 59.

 

Za javnost rada Muzeja odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

 

VII. POSLOVNA TAJNA

 

 

 

Članak 60.

 

Poslovnom tajnom smatraju se:

-         podaci koje ravnatelj proglasni poslovnom tajnom,

-         podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći ustanovi,

-         mjere i način postupanja u slučaju izvanrednih okolnosti,

-         plan fizičko-tehničkog osiguranja fundusa i imovine ustanove,

-         dokumenti koji se odnose na obranu,

-         drugi podaci priopćavanja koji bi neovlaštenoj osobi bili protivno interesima ustanove i njenog osnivača.

 

 

Članak 61.

 

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici ustanove bez obzira na to na koji  su način saznali za njih.

Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u ustanovi.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

Članak 62.

 

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se priopćiti tijelima koje  je za to ovlastio Zakon, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

 

VIII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

 

 

Članak  63.

 

 

Ravnatelj i djelatnici ustanove imaju pravo i dužnost da, u okviru svojih poslova i zadaća, brinu o zaštiti i unapređivanju okoliša.

Na djelatnosti koje  ugrožavaju okoliš svaki je djelatnik dužan upozoriti ravnatelja.¸

Djelatnik može odbiti obavljanje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okoliša.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

 

 

IX. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

 

Članak 64.

 

Sindikalno organiziranje u ustanovi je slobodno.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

Članak 65.

 

Sindikalna podružnica može ravnatelju podnositi prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava djelatnika i zaštite tih prava.

Ravnatelj je dužan očitovati se o spomenutim podnescima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o  svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno Zakonu i kolektivnom ugovoru.

 

 

Članak 66.

 

Ravnatelj ustanove dužan je osigurati potrebnu pomoć za rad sindikalne podružnice i pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijesti.

 

Članak 67.

 

Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i pravo na rad sukladno Zakonu i Kolektivnom ugovoru.

 

 

X. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI MUZEJA

 

 

Članak 68.

 

Ustanova ima slijedeće akte:

 

-         Statut,

-         Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove,

-         Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti,

      -     Pravilnik o zaštiti od požara,

-         Pravilnik o zaštiti na radu,

-         druge opće akte sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

 

Članak 71.

 

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se po postupku utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Opći akti ustanove stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči ustanove, a iznimno ako je to propisano općim aktom, danom objave na oglasnoj ploči.

Ravnatelj ustanove dužan je dostaviti na uvid Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove osnivaču u roku osam dana od dana donošenja.

 

 

 

 

XI. RADNI ODNOSI

 

 

Članak 72.

 

Radni odnosi u ustanovi uređuju se Pravilnikom o radnim odnosima i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj  odgovornosti djelatnika, sukladno s propisima koji uređuju područja kulture, općim propisima o radnim odnosima, kolektivnom ugovoru i drugim propisima.

 

XII.            NARODNA OBRANA

 

 

Članak 73.

 

U skladu sa Zakonom i drugim propisima ustanova je dužna osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

Posebnim aktom o sistematizaciji i načinu rada u uvjetima iz stavka 1. ovog članka ustanova uređuje pitanja rada i djelovanje ustanove.

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 74.

 

Prvu sjednicu Upravnog vijeća Muzeja Moslavine saziva predsjednik Upravnog odbora.

Konstituiranjem Upravnog vijeća prestaje s radom Upravni odbor Muzeja.

 

Članak 75.

 

Do donošenja općih akata prema odredbama ovog Statuta primjenjivat će se odredbe općih akata Muzeja koji nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

 

Članak 76.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Muzeja od  29. travnja 2004. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom objave na oglasnoj ploči Muzeja.

 

 

Upravno vijeće Muzeja Moslavine

 

 

 

Predsjednica  Upravnog vijeća

 

----------------------------------

Dunja Koruga

 

 

Na ovaj Statut Gradsko vijeće Grada Kutina dalo je suglasnost dana 5. prosinca 2013. godine, Klasa: 021-01/13-01/08,  Ur.br: 2176/03-02/1-13-4/12a

 

Utvrđuje se da je ovaj Statut objavom  na oglasnoj ploči Muzeja Moslavine Kutina dana 10. prosinca stupio na snagu.

 

 

 

Klasa: 012-03/13-01/01

Ur.br: 2176-112-13-01/1

 

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine