X
GO
Novosti
Novosti : Javna nabava tiskovina

 

Muzej Moslavine Kutina

44 320  Kutina,  Trg kralja Tomislava 13

 

KLASA:  333-06/17-01/01

UR.BROJ: 2176-110-16-01/2

U Kutini, 20. 3. 2017.

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

za provedbu postupka bagatelne nabave:

Tiskani materijal

 

/Nabava robe bagatelne vrijednosti/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutina, ožujak 2017.

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

1.        Upute ponuditeljima

2.        Prilog I (Ponudbeni list sa dodacima)

3.        Prilog II (Ponudbeni troškovnik)


UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

 

 

Upute  izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, dalje: Pravilnik

 

1.            Naziv i  sjedište naručitelja, broj telefona i telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

 

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA,  Kutina, MB:03327949, OIB: 84013099375,  telefon: 044/ 683-548, žiro-račun broj: HR 3323400091822000008, Privredna Banka Zagreb d.d., www.kutina.hr

 

 

2.            Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

 

Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Muzej Moslavine, ravnateljici Jasmini Uroda Kutlić, prof., e-mail: jurodakutlic@gmail.com>, tel: 044/683-548, ili mob. 099 298 1113

 

3.            Vrsta postupka:

 

bagatelni postupak nabave s namjerom sklapanja  ugovora o nabavi robe s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

 

 

4.            Opis predmeta nabave:

 

Tiskani materijal

5.            Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

 

40.000,00 kn

 

Naručitelj zadržava pravo odustati od nabave nekih tiskanih materijala, sukladno iznosu odobrenih sredstava Ministarstva kulture RH.

 

 

6.            Rd. br. iz plana nabave: 4

 

 

 

 

7.            Mjesto isporuke tiskanih materijala:

 

Muzej Moslavine, Kutina; Trg kralja Tomislava 13.

 

 

8.            Rok isporuke:

 

Tisak kataloga odnosi se na cijelu 2017. godinu. Realizacija nekih od njih ovisi o sredstvima Ministarstva kulture RH, koja se odobravaju tijekom godine.

 

 

 

 

  1. Ponuda ponuditelja mora sadržavati:

 

a) Ponudbeni list (Obrazac u prilogu)

 

b) Troškovnik

 

c) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni

ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se

isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski

subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog

tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost

u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana

 objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

 

d) Potvrdu Grada Kutine da ponuditelji nemaju dospjelih nepodmirenih

obveza prema Gradu. Isprava ne smije biti starija od 30 dana

računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama

naručitelja.

Informacije o izdavanju potvrdemogu se dobiti na tel. 044/692018/019.

 

 

 

Isprave c ) i d ) se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom

preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost.

 

 

10.          Tražena jamstva:

 

Nije primjenjivo.

 

 

 

11.          Način dostave ponude:

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Ponude se dostavljaju na adresu Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, Kutina, osobno u pisarnicu naručitelja ili poštom preporučeno.

 

 

12.          Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

 

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama .

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

 

13.          Rok, nin i uvjeti plaćanja:

 

30 dana od dana ispostavljanja računa.

 

 

14.          Rok valjanosti ponude:

 

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

 

 

15.          Kriterij odabira ponude:

 

Najniža cijena ponude.

 

 

16.          Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

 

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 

17.  Razlozi isključenja:

 

Razlozi isključenja:

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda

b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

 

 

18.  Rok za dostavu ponuda: 28.3.2017. u 9,00 sati.

 

 

19.                    Stavljanje na raspolaganje poziva za nadmetanje:

 

Dokumentacija   za  nadmetanje  je  stavljena  na  raspolaganje na internetskoj stranici Muzeja Moslavine Kutina i Grada Kutine, a može se podići i na adresi: Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, Kutina.

 

 

U Kutini, 20.3.2017. godine

 

Naručitelj Muzej Moslavine

Odgovorna osoba:

 

                                               Jasmina Uroda Kutlić, prof., ravnateljica

 

 

 

 

 

Prilog I: Ponudbeni list

 

 

Ponuda  br.                                                                      

 

 

Naručitelj: MUZEJ MOSLAVINE

OIB: 84013099375

Sjedište:  KUTINA, TRG KRALJA TOMISLAVA  13

 

Predmet nabave: Tiskani materijal

 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)                 DA[1]                 NE

 

Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem:____________________________________________________________

OIB:_________________________Broj računa:_______________________________

adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte:                              ____

broj tel:_ ___________________________ 

broj faksa:  _________________________

internet adresa:                ______________

 

Gospodarski subjekt je u sustava PDV-a (zaokružiti)          DA                  NE

 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)                               DA[2]                 NE

 

 

Cijena ponude bez PDV-a:

 

PDV:

 

Cijena ponude s PDV-om:

 

 

 

Ponuđena  cijena  formirana  je  u  skladu  sa  svim  odredbama  ovog poziva za dostavu

ponuda.

 

Ako  se  naša  ponuda  prihvati,  prihvaćamo  sve  uvjete  iz  ovog poziva za dostavu

ponuda.

 

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.

 

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:                                                          

 

 

Popis dokumentacije priložene ponudi:

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

___________________________________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

 

 

 

 

U                                                     2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog II

Ponudbeni troškovnik:

Tiskarske usluge

 

Redni broj

OPIS

Jedinica

mjere

Količina

Jedinična cijena

Ukupna cijena

1.

a) katalog: Ivan Mareković – presjek stvaralaštva

opseg: 24 stranica + omot

format: 210 x 210 mm

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 170 grama

korice: kunstdruck 300 grama tisak color 4/0 + plastika 1/0

uvez: ljepljeno, bindano, šivano koncem

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

 

 

kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pozivnica

 

format: 210 x 100 mm

 

tisak: 4/0

 

papir: kunstdrck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

kom

100

 

 

2.

a) katalog: Vlak je stigao!

opseg: 45 stranica + omot

format: 210 x 210 mm

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 170 grama

korice: kunstdruck 300 grama tisak color 4/0 + plastika 1/0

uvez: ljepljeno, bindano, šivano koncem

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

 

kom

600

 

 

 

b) pozivnica

format: 210 x 100 mm

 

tisak: 4/0

 

papir: kunstdrck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

kom

100

 

 

 

c) panoi za izložbu

 

Format: 700 x 1000 mm

 

Tisak: color 4/0

 

Papir: kunstdruck 150 x 200 gr. matt

 

Priprema: grafička priprema dizajn svih 20 različitih panoa uračunati u cijenu

 

kom

20 svi različiti

 

 

3.

a) katalog: Donje rublje, higijena i ukrašavanje tijela

opseg: 72 stranica + omot

format: 210 x 210 mm

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 170 grama

korice: kunstdruck 300 grama, tisak color 4/0 + plastika 1/0

uvez: ljepljeno, bindano, šivano koncem

Priprema: dizajn i grafička priprema

kom

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

b) pozivnica

 

Format: 210 x 100 mm

 

Tisak: 4/0

 

Papir: kunstdruck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

kom

100

 

 

 

c) panoi za izložbu

 

Format: 700 x 1000 mm

 

Tisak: color 4/0

 

Papir: kunstdruck 150 x 200 gr. matt

 

Priprema: grafička priprema dizajn svih 20 različitih panoa uračunati u cijenu

 

kom

20 svi različiti

 

 

4.

a) deplijan: Siniša Cvetić

format: 420 x 300 mm (trodjelan)

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 350 grama sjajni

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

kom

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pozivnica

 

Format: 210 x 100 mm

 

Tisak: 4/0

 

Papir: kunstdruck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

kom

100

 

 

5.

a) deplijan: Mato Andrić

format: 420 x 300 mm (trodjelan)

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 350 gr sjajni

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

kom

200

 

 

 

b) pozivnica

 

Format: 210 x 100 mm

 

Tisak: 4/0

 

Papir: kunstdruck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

kom

100

 

 

6.

a) deplijan: Suvremeni poljski umjetnici

format: 420 x 300 mm (trodjelan)

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 350 grama sjajni

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

 

kom

300

 

 

 

b) pozivnica

 

Format: 210 x 100 mm

 

Tisak: 4/0

 

Papir: kunstdruck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

kom

100

 

 

7.

a) deplijan: Zbirajte se svati

format: 280 x 210 mm (dvodjelan)

tisak: 4/4, color

papir: kunstdruck 350 gr. sjajni

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

 

kom

100

 

 

 

b) pozivnica

 

Format: 210 x 100 mm

 

Tisak: 4/0

 

Papir: kunstdruck 300 gr

 

Priprema: dizajn i grafička priprema

 

 

 

kom

100

 

 

Cijena ponude (bez PDV-a):

 

 

 

 

Za ponuditelja:

 

______________________

(potpis i pečat ponuditelja)

 

  

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine