X
GO
Novosti
Datum članka: 9.11.2020.

Pozdrav iz Kutine

Pozdrav iz Kutine
Kutina se u povijesnim izvorima od 1256. g.  spominje pod imenom Kutejna, Kutenja,  Cotyna, Kotinna, Kotena, Kotennya, dok se u kajkavskim krajevima za dunju kaže kutina.
Druga polovica 19. stoljeća i početak 20. stoljeća bilo je vrijeme gospodarskih, tehničkih, društvenih, prometnih i raznih drugih promjena. Kutina je tada bila administrativno i gospodarsko središte Moslavine, a od 1866. i stalno kotarsko središte, trgovište sa tjednim, mjesečnim i godišnjim sajmovima. Od upravnih ustanova imala je još i oružničku i financijsku stražu, pučku školu (od 1921.godine i građansku školu). Od 1845. godine ima ceh od 129 obrtnika. U desetljećima koja slijede, broj obrtnika se udvostručio, ali obrt nije bitno izmijenio svoj karakter. On je bio vezan uz potrebe seljaka i uz preradu domaćih sirovina.  Početkom 20. stoljeća kutinski obrtnici bili su organizirani u Obrtnoj zadruzi, a u kolovozu 1908. osnovan je Savez hrvatskih obrtnika s 80 članova. U prvom upravnom odboru bili su: Ivan Bušić, Jakob Bušić, Stjepan Geroč, Ivan Golub, Miroslava Domitrović, Ferdo Mauer, Stjepan Kefelja, Mirko Šandrović i Adam Kempler.  Kutina je nakon završetka Prvog svjetskog rata, bila i dalje mala varošica sa žiteljima koji su u socijalnom smislu pripadali sitnom građanstvu s različitim zanimanjima (obrtnici, trgovci, slobodne profesije). Povezanost  stanovništva s  okolinom, širim poljoprivrednim područjem davala je osnovni pečat gospodarskom životu cijeloga kraja. Sam izgled Kutine, koji je do kraja 19. stoljeća nosio naziv i „drvena Kutina“, znatno se u to vrijeme mijenja zbog čestih požara, jer stara drvena hrastova građa je lako gorjela, te mještani prelaze na gradnju kuća od trajnijeg, slabije gorućeg materijal opeke i crijepa. To je ujedno i vrijeme kada u Kutini počinje industrijalizacija, počevši od izgradnje mlinova, Ferde Molnara i Moritz Webera, Tvornice  soda vode vlasnika Ivan Goluba, ciglane Giovani Baschera, Tvornice glinene robe  koju su sagradili 1904. tvorničari Waale-Richi comp.,1910. g. Kutinske tvornice crijepa i cigle koju je vodio Daniel Rich. U kotaru su 1905. godine radile i tri tvornice cementne robe, te se sve to moralo odraziti na građevinarstvo, odnosno na bolju izgradnju kuća. Osim obrtnika početkom 20. stoljeća, točnije 1901. bilo je i 66 trgovaca. Trgovište Kutina imalo je pravo održavanja godišnjih sajmova na dan sv. Tome i sv. Barbare. Najpoznatiji trgovac Kutine bio je S. Goldschmidt. U 1911. trgovina „Braće Goldschmidt“ je prodavala tekstilnu robu, ali i porculan, posuđe, željezo, daske i vapno i svega što je građanima Kutine bilo potrebno. Istoga tipa bila je i trgovina mješovite robe Josipa Ledetzki.

Društveni život u Kutini je početkom 20. stoljeća je bio vrlo skroman, tako da je 1907. g. gostioničar Horžinek dao sagraditi veliku dvoranu za zabave, koja je pored „ Petrovskog  proštenja“ i sajmova  bila značajno mjesto okupljanja, druženja i zabave. U 1908.g. osnovan je i Hrvatski sokol pa su se priređivale priredbe na otvorenom, a proslave su bile obilježene isticanjem narodnih tradicija i narodnih nošnji, te skupinama konjanika na lijepo odnjegovanim konjima. Žitelji Kutine voljeli su svetkovine i proslave, jer su proštenja i druga događanja, bila prilika za obilna gošćenja. Trgovci i obrtnici, a osobito licitari i medičari prodavali su na ulicama svoje proizvode, a za djecu veliko veselje bilo je ušećereno voće, sitni kolačići, dok su mladi bili darivani licitarskim srcima. Za vrijeme svetkovina, žongleri i putujući glumci smještali su se sa svojim rekvizitima za predstave po mostovima i sajmišnim poljima. To je u Kutini bilo u današnjoj Kolodvorskoj ulici, s desne strane od ciglenog mosta, pa sve do ulice Petra Krešimira IV, zatim u Matoševoj ulici na mjestu starog sajmišta gdje je 1954. sagrađen današnji Dom zdravlja. Katolička crkva je imala značajnu ulogu u životu naroda. Župnik u Kutini bio je od 1901. do 1921. Mato Lovadenić, koji je imenovan od nadbiskupa, začasnim prisjednikom nadbiskupskog konsistorija. U prisustvu brojnih pučana, (mnogi u narodnim nošnjama), 1907. g. posvećeno je i novo crkveno zvono, a Kutinjanin Gustav Baron, zagrebački kanonik  i dekan Bogoslovnog fakulteta i veliki dobrotvor, pobrinuo se da pjevanje u crkvi bude po crkvenim propisima, tj. Vatikanskom koralu, po čemu je Kutina bila prva crkva u Hrvatskoj. U Kutini je 1890. osnovano i pjevačko društvo „Moslavac“, a 1904. i tamburaško koje je svake godine priređivalo glazbeni program. Pedesetih godina Kutina je imala jedan od najkvalitetnijih pjevačkih i tamburaških zborova koje je vodio dr. Dragutin Raljušić.

 Slavica Moslavac, voditeljica etnografskog odjela

Datum članka: 28.10.2020.

Sisvete, Sesvete ili Svi sveti

Dan sjećanja na pokojne,

Sisvete, Sesvete ili Svi sveti

Datum članka: 23.10.2020.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Moslavine Kutina


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306552.htm

 


Klasa: 112-01/20-01/03

Urbroj: 2176-110-1 od 21. X. 2020. (5309)

Upravno vijeće Muzeja Moslavine Kutina, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja Moslavine Kutina (klasa: 023-01/20-01/05, urbroj: 2176-110-20-3) sukladno članku 38. i članka 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. Zakona o muzejima (NN br. 110/15), članka 38. Statuta Muzeja Moslavine Kutina od 18. srpnja 2020. godine, Upravno vijeće Muzeja Moslavine Kutina raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Moslavine Kutina.

Za ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove Muzej Moslavine Kutina, može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe obaju spolova.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

– životopis

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Moslavine Kutina

– dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslik)

– dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslik)

– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Upravno vijeće Muzeja Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina, naznakom »Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu ustanove – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Muzej Moslavine Kutina
natječaj za izbor ravnatelja - ravnateljice MMK.pdf

Stranica 6 od 23 Stranica. Prethodna [3][4][5][6][7][8] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine